Print Email

Παρεμβάσεις

18.05.2018

Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Ένταξη στα ΒΑΕ

ΑΘΗΝΑ 17/5/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 312

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κο Α.ΞΑΝΘΟ
2. ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κο Γ.ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ»

Κύριοι Υπουργοί,
Με το Ν.4512/17.1.2018 άρθρο 396 με τον οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 18 του Ν.4354/2015 (Α 176) συστήσατε Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση από κοινού με τους συναρμόδιους φορείς βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.
Το έργο της Επιτροπής αναφορικά με το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας είναι:
• Ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους.
• Ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος.
• Η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.
Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει τη γνωμοδότηση για υπαγωγή ειδικοτήτων /κλάδων και χώρων εργασίας που θα καταβάλετε το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου (έως 17 Ιανουαρίου 2019).
Έως τον Φεβρουάριο του έτους 2019 το αργότερο, το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας καταβάλετε στους σημερινούς δικαιούχους ως έχει. Από 1-3-2019 καταργούνται οι υφιστάμενες διατάξεις που ρυθμίζουν το σημερινό τρόπο χορήγησης του εν λόγω Επιδόματος. Ως εκ τούτου είναι ανοικτό το ζήτημα της κατάργησης ή της συρρίκνωσης του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
Η Επιτροπή συστήθηκε εκτός των άλλων για να προτείνει μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τα οποία είναι αυτονόητα ότι πρέπει να λαμβάνονται και χωρίς να τα προτείνει η Επιτροπή για τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ, τα Κέντρα Υγείας, την Πρόνοια. Μέτρα τα οποία πρέπει να διατίθονται σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα όχι μόνο για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, αλλά και την προστασία της ζωής των Ασθενών.
Εξάλλου στη χώρα μας με στοιχεία του ΟΟΣΑ οι Ασθενείς προσβάλλονται από σοβαρές νοσοκομειακές λοιμώξεις σε τριπλάσιο ποσοστό από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται και στην έλλειψη μέτρων πρόσληψης κινδύνου.
Η λήψη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας δεν χρειάζεται να προταθούν από ειδικές Επιτροπές καθότι ήδη στα Νοσοκομεία λειτουργούν Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας. Είναι εξάλλου υποχρέωση του κράτους από τους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, των Προνοιακών Μονάδων, του ΕΚΑΒ να εξασφαλίζουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.
Η έκθεση σε κίνδυνο του προσωπικού είναι μεγάλη. Εκατοντάδες υπάλληλοι προσβάλλονται από λοιμώδη νοσήματα ή άλλα νοσήματα που σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας. Οι Υγειονομικοί, οι Προνοιακοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ εργάζονται σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης και πολλοί πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας διαπιστωμένα από Υγειονομικές Επιτροπές.
10.000 εργαζόμενοι διαθέτουν Γνωματεύσεις από υγειονομικές Επιτροπές ότι πάσχουν από αναπηρία άνω του 67%, αλλά λόγω των περικοπών των συντάξεων δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος συνταξιοδότησης. 20.000 συνολικά πάσχουν από μυοσκελετικά προβλήματα. Όλοι σχεδόν οι εργαζόμενοι έλαβαν αναρρωτικές άδειες λόγω ασθενειών, οι οποίες σχετίζονται με τη φύση της δουλειάς όπως βεβαιώνουν οι ελεγκτές γιατροί και οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές Επιτροπές.
Η κυβέρνηση προτίθεται το κόστος των όποιων μέτρων πρόσληψης έκθεσης σε κίνδυνο ληφθούν, να ενταχθούν στον ίδιο δημοσιονομικό χώρο που καταβάλλεται το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Αυτό διαφαίνεται σαφώς και από το άρθρο 18 του Ν.4354/2015 καθώς επίσης και από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.
Είναι αιτία πολέμου για την ΠΟΕΔΗΝ το παζάρι που γίνεται γύρω από την καταβολή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
Διαφαίνεται σαφέστατα στο άρθρο 18 του Ν.4354/2015 το οποίο προβλέπει την ευθυγράμμισής του με τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αντικατάστασής του με μέτρα πρόληψης έκθεσης σε κίνδυνο.
Επισημαίνουμε ότι οι εργαζόμενοι στις Δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας και ΕΚΑΒ λαμβάνουν μαζί με το εν λόγω επίδομα 800€ μηνιαίο μισθό. Στην Σουηδία ο μισθός νεοδιόριστων συναδέλφων μας είναι 2.800€, στη Γαλλία 2.700€ στην Μεγάλη Βρετανία 2.600€ μετά τους φόρους. Ως εκ τούτου καμία σύγκριση.
Με τον Ν.4387/2016 από 13 Μαΐου 2016 ενοποιήθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ). Κληρονομήσαμε τις δυσμενείς υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ (αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αύξηση εισφορών, μειώσεις συντάξεων κ.α.) η κυβέρνηση όμως ξέχασε ως όφειλε να εφαρμόσει τις ενιαίες παροχές που προβλέπει.
Υπάλληλοι των Νοσοκομείων, του ΕΚΑΒ, της Πρόνοιας, των Κέντρων Υγείας πολλών ειδικοτήτων που διέθεταν ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ, εν αντιθέσει με όσους διέθεταν ασφαλιστικό φορέα του Δημοσίου. Τώρα είμαστε όλοι στον ΕΦΚΑ αλλά με άνισες παροχές.
Ως εκ τούτων η πρότασή μας για τις αποδεδειγμένες Επικίνδυνες και Ανθυγιεινές συνθήκες που δουλεύουν οι υγειονομικοί, προνοιακοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ είναι αυτονόητη.
• Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ όσων εργάζονται σε επαγγέλματα που το ΙΚΑ αναγνωρίζει ως ΒΑΕ (εν αντιθέσει με το Δημόσιο).
• Διπλασιασμός του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σε όλους τους δικαιούχους σε σχέση με το σημερινό καταβαλλόμενο ποσό.
• Ένταξη στην πρώτη κατηγορία του προσωπικού που υπηρετεί στην Ιατρική Υπηρεσία και στα τμήματα επιστασίας των Νοσοκομείων ή αντιστοίχων ειδικοτήτων στο Κέντρο Υγείας, το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια.
• Ένταξη στη γ’ κατηγορία των Διοικητικών Υπαλλήλων οι οποίοι είναι σε επαφή με τους Ασθενείς (ΤΕΠ, κλινικές κλπ)
• Οι Μετακινημένοι υπάλληλοι που απασχολούνται σε εργασίες που χορηγείται το Επίδομα θα πρέπει να το λαμβάνουν.
Το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας προϋπολογίζεται για τα Νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ, τα Κέντρα Υγείας, τις Προνοιακές Μονάδες στα 100εκ. ευρώ κατ’ έτος και με την πρότασή μας διαμορφώνεται στα 200εκ. ευρώ. Αξίζουν οι υπάλληλοι των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ, των Προνοιακών Μονάδων τα 100εκ.ευρώ επιπλέον καθότι κρατάνε όρθιες τις υπηρεσίες σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, με ελάχιστο προσωπικό κάτω των ορίων ασφάλειας και ελάχιστα κονδύλια που δεν καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22 - 10433 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +30 210 5236094, +30 210 5224604
Fax: +30 210 5234589
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.