Εκτύπωση σελίδας

Υπουργικές Αποφάσεις

24.01.2014

Τροποποίηση της υπ'αριθμ.ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210/31-5-2013 υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ1387/Β/6-6-13)