Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιοι

17.10.2013

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την κατάταξη στο Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο (Ν.4024/2011) του Διδακτορικού Διπλώματος ή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που αποκτήθηκε σε χρόνο μετά την αρχική κατάταξη