Εκτύπωση σελίδας

Υπουργικές Αποφάσεις

26.08.2013

Αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ( Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο)