Εκτύπωση σελίδας

Νόμοι

04.12.2021

Νόμος 4865

Άρθρο 27: Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση και την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας- Τροποποίηση της παρ.9 του άρθρου 18 του ν.4354/2015

Άρθρο 28: Δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας.