Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιοι

12.10.2021

Οι συνδικαλιστικές άδειες στο Δημόσιο συνεχίζουν να χορηγούνται μετ' αποδοχές με βάση την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας ΑΔΑ: 7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ