Εκτύπωση σελίδας

Νόμοι

09.08.2019

Ν. 4623:Ρυθμίσεις του Υπουργείου εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.