Εκτύπωση σελίδας

Νόμοι

31.03.2014

Ν.4250 Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις