Εκτύπωση σελίδας

Υπουργικές Αποφάσεις

19.03.2014

ΦΕΚ 243/6-02-2014

Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν τεθί σε διαθεσιμότητα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 80 του Ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως ισχύει