Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις

26.09.2013

Διαδικασία πρόσληψης Επικουρικού προσωπικού

ΑΘΗΝΑ 26-9-2013
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2119

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κο ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ

ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Κύριε Υπουργέ,
Με το Ν.4052/2012 ΦΕΚ 41/1.3.12 άρθρο 6 παρ.5 στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας της χώρας καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο.
Για την πρόσληψη του ανωτέρου προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Επίσης προβλέπει ότι η προτεραιότητα των ανέργων καθορίζεται με τη σειρά εγγραφής των στο μητρώο επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ.
Ενημερωθήκαμε από υποψηφίους και τις αρμόδιες Διευθύνσεις των ΥΠΕ ότι για πρώτη φορά οι πίνακες Επικουρικού προσωπικού καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ. Όμως απαιτείται η παρέμβασή σας γιατί οι πίνακες καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν παράτυπα.
Συστήθηκαν δύο κατάλογοι υποψηφίων. Ένας για τους ανέργους εκ των οποίων θα επιλεγεί το 40% των προκηρυχθέντων θέσεων και ένας για τους έχοντες εμπειρία που θα επιλεγεί το υπόλοιπο 60% των προκηρυχθέντων θέσεων. Όμως ο ανωτέρω νόμος δεν προβλέπει ξεχωριστούς καταλόγους. Σαφώς ορίζει ότι συστήνεται ένας κατάλογος υποψηφίων και ως προσόντα διορισμού στην κατάρτιση των πινάκων λαμβάνονται αφενός η ανεργία κατά 40% και αφετέρου η εμπειρία κατά 60%.
Η διαδικασία που ακολούθησε το ΑΣΕΠ ήδη προσβάλλεται από τους έχοντες νόμιμο συμφέρον υποψηφίους που δεν επιλέγησαν με αποτέλεσμα να είναι βέβαιη η επί μακρόν καθυστέρηση.
Η πρόβλεψη στον εν λόγο Νόμο για προτεραιότητα των επιδοτούμενων ανέργων και όχι των μακροχρόνιων ανέργων αποτελεί χαριστική ρύθμιση στους εφετινούς επιτυχόντες υποψηφίους. Συνεχώς τα επόμενα χρόνια θα προσλαμβάνονται επειδή θα διαθέτουν επιδοτούμενη ανεργία, αφού η πρόσληψη νέου Επικουρικού προσωπικού γίνεται αρκετούς μήνες μετά τη λήξη της Σύμβασης των υπηρετούντων (ως εκ τούτω θα διαθέτουν επιδοτούμενη ανεργία).
Στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης απαιτείται άμεση τροποποίηση της παρ.5 άρθρο6 του Ν.4052/2012 ΦΕΚ41 (1.3.2012) ώστε να διευκρινισθεί ο Ενιαίος κατάλογος υποψηφίων και ταυτόχρονα να τροποποιηθεί στο σκέλος των ανέργων υποψηφίους με προτεραιότητα στο περισσότερο χρόνο ανεργίας και όχι στην επιδοτούμενη ανεργία.
Η πρόσληψη Επικουρικού προσωπικού δεν αποτελεί λύση στο μείζον ζήτημα των ελλείψεων προσωπικού των Νοσοκομείων που αποδεκατίστηκαν από τις αθρόες Συνταξιοδοτήσεις την Εργασιακή Εφεδρεία, στις Διαθεσιμότητες – Απολύσεις. Απαιτείται άμεσα η πρόσληψη επαρκούς Μόνιμου προσωπικού.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ