Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις

25.06.2013

Ερώτημα για απαλλαγή φόρου κατά 65% των Ειδικών Επιδομάτων Επικίνδυνης Εργασίας

ΑΘΗΝΑ 25/06/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1773

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κύριε Διευθυντά,

Σύμφωνα με το Ν. 2238/1994/ΦΕΚ 151 Α'/16-09-1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες από 1/1/2010 απαλλάσσεται του φόρου ποσοστό 65% των ειδικών επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας και η ειδική αποζημίωση που προβλέπονταν στην παρ. 7 του άρθρου 14, όπως ίσχυε πριν την κατάργησή της με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α').
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αρίθμ: 1399/30-04-2012 Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του Ν. 4024/2011 της παρ. 1 του άρθρου 15: στους υπαλλήλους των Νοσοκομείων χορηγήθηκε κλιμακωτά ανάλογα την ειδικότητα επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στην πρώτη κατηγορία 150€ το μήνα και στην δεύτερη κατηγορία 70€ το μήνα.
Επειδή βρισκόμαστε στο τέλος της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι επιβεβλημένο άμεσα να μας γνωρίσετε, αν το 65% του ετήσιου ποσού του εν λόγου επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που χορηγείται στους υπαλλήλους των Νοσοκομείων, Προνοιακών Ιδρυμάτων, ΕΚΑΒ, εμπίπτει σε απαλλαγή φόρου.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ