Print Email

Παρεμβάσεις

24.04.2019

Σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με βάση το ν.2738/1999 ΦΕΚ 180/9-9-1999

 

ΑΘΗΝΑ 24/4/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1338

 

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με βάση το ν.2738/1999 ΦΕΚ 180 / 9-9-1999

Κύριοι Υπουργοί,
Με το ν.2738/1999, θεσμοθετήθηκαν οι Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση. Ως Δευτεροβάθμια και πλέον αντιπροσωπευτική και συνδικαλιστική οργάνωση, επιθυμούμε να διαπραγματευτούμε τα εξής ζητήματα τα οποία περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 παρ.2 του εν’ λόγω νόμου, που καθιερώνει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Είναι σαφές ότι οι διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας μας παίρνουν υπόψη την άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας, την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας κι έχουν βασικό κριτήριο διαμόρφωσης τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων στις μονάδες υγείας – πρόνοιας, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση όχι απλά της ασφαλούς, αλλά και των υψηλού επιπέδου όρων περίθαλψης - θεραπείας των ασθενών μας.
1. Μετατάξεις – Αποσπάσεις – Μετακινήσεις
Καθιέρωση συστήματος προσλήψεων ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού που θα παίρνει υπόψη όχι μόνο τις ετήσιες αποχωρήσεις (που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι δυνατό να προϋπολογίζονται από τις αρχές κάθε έτους) – αλλά και τα τεράστια κενά που έχουν ήδη καταμετρηθεί (>30.000 με τους επίσημους υπολογισμούς). Κατάργηση των «ελαστικών» εργασιακών σχέσεων (ατομικές συμβάσεις, επικουρικά, μπλοκάκια κλπ).
Σύσταση οργανικών θέσεων & δομών που καταργήθηκαν μετά το 2012, αλλά και νέων ειδικοτήτων με βάση την εξέλιξη και την ανάπτυξη τμημάτων – μονάδων. Συγκρότηση Οργανισμών νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας – πρόνοιας με βάση και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ανά περιοχή κάλυψης (γεωγραφικό, επιδημιολογικό, επαγγελματικής δραστηριότητας πχ βιομηχανικές ζώνες κλπ).
Επιδιώκουμε να καθιερωθεί ένα αντικειμενικό σύστημα μετατάξεων- αποσπάσεων-μετακινήσεων, που θα είναι συνδεδεμένο με τις μόνιμες προσλήψεις Προσωπικού, οι οποίες θα είναι σταθερές κατ’ έτος (4000 κατ’ έτος).
Με αίτηση οι υπάλληλοι έως τέλος Φλεβάρη και Σεπτέμβρη κάθε έτους θα δηλώνουν τα αιτήματα μετατάξεων- αποσπάσεων- μεταθέσεων στην υπηρεσία τους. Θα γίνεται κεντρική καταγραφή ανά ΥΠΕ και θα λαμβάνονται υπ όψιν στο προγραμματισμό των προσλήψεων ως ενιαία διαδικασία.
2. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση
Καθιέρωση συστήματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης συνδεδεμένο με τις αντίστοιχες σχολές επαγγελμάτων υγείας των δημόσιων Πανεπιστημίων, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Παρακολούθηση Συνεδρίων και Επιμορφωτικών Προγραμμάτων εκπαίδευσης στους υπαλλήλους όλων των κλάδων Οι Εκπαιδευτικές Άδειες χορηγούνται σε όλους τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
Υποχρεωτική Σύσταση Γραφείου Εκπαίδευσης σε κάθε Νοσοκομείο.
Σχεδιασμός (πχ ετήσιος) για συμμετοχή εκ περιτροπής ΟΛΩΝ των υπαλλήλων με βάση το αντικείμενο και τις ανάγκες της υπηρεσίας με εκπαιδευτικές άδειες για την παρακολούθηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που για ειδικούς λόγους πραγματοποιούνται σεμινάρια εκτός του ωραρίου εργασίας να χορηγείται πρόσθετη άδεια. Διάθεση κονδυλίου στους Προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων για κάλυψη των σχετικών εξόδων.
Τήρηση σχετικού αρχείου χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών προκειμένου να διασφαλίζεται η εναλλαγή και η αντικειμενικότητα στις χορηγούμενες εκπαιδευτικές άδειες.
Εκπαιδευτικές άδειες για διευκόλυνση σπουδών (στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών).
Αναβάθμιση των ΤΕ Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας σε ΠΕ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Ενιαίας Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Πρόταση σταδιακής κατάργησης του Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής από τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων.
Διέξοδος στο Πανεπιστήμιο του σημερινού κλάδου των ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών με κριτήριο την εμπειρία.
Συμμετοχή της ΠΟΕΔΗΝ στη Διυπουργική Επιτροπή Υγείας- Παιδείας για τα θέματα των εργαζομένων στην Υγεία.
Υποχρεωτική συμμετοχή των Νοσοκομείων στα Προγράμματα Ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. Συμμετοχή ενός (1) εργαζομένου κατά ελάχιστο σε κάθε πρόγραμμα Ειδικότητας και Εξειδίκευσης.
3. Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας
Η ανάγκη για διασφάλιση της υγείας, της αρτιμέλειας του υγειονομικού προσωπικού μέσω αναγκαστικών διατάξεων πρόληψης και προαγωγής υγείας (χορήγηση αδειών ανάπαυσης, διαλειμμάτων, εμβολιασμοί κλπ), αλλά και παροχής όλων εκείνων των απαραίτητων μέσων προστασίας (ατομικών και άλλων) είναι υποχρέωση και ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων.
4. Παροχή μέσων ατομικής προστασία και πρόληψη
α) Η εκάστοτε υπηρεσία υπό τον συντονισμό και τον οικονομικό προγραμματισμό του ΥΥΚΑ οφείλει να προμηθεύει σε ικανή ποσότητα όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (γάντια μιας χρήσεως σε επάρκεια, μάσκες απλές μιας χρήσεως και μάσκες με φίλτρο για τα τμήματα επειγόντων περιστατικών και όπου αλλού κριθεί κατά περίπτωση απαραίτητο) καθώς και μία καινούρια στολή και ένα ζεύγος ανατομικών υποδημάτων ανοιχτού τύπου σε ετήσια βάση ή και νωρίτερα σε περιπτώσεις πρόωρης φθοράς με αντικατάσταση.
β) Με μέριμνα της Διοίκησης και ευθύνη των Νοσοκομειακών Επιτροπών Λοιμώξεων προάγεται και εκτελείται δωρεάν στο σύνολο του υγειονομικού προσωπικού προληπτικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη, για ηπατίτιδα Β, ιλαρά και λοιπές λοιμώδεις ασθένειες καθώς και για όποια άλλη νόσο προκύψει να κριθεί απαραίτητος προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των επαγγελματιών υγείας.
Σύσταση Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας με γιατρό εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας με βάση το ν. 1586/85. Η Σύσταση είναι Υποχρεωτική για ΟΛΑ τα Νοσοκομεία, με αποτύπωση στους Οργανισμούς. Στις ΥΠΕ δημιουργείται αντίστοιχη Υπηρεσία για τις Δομές της Αθμιας.
5. Ωράριο εργασίας
Ο χρόνος εργασίας στις δομές του ΥΥΚΑ ορίζεται σε επτά (7 ½ ) ώρες ημερησίως, και σε τριάντα πέντε (37 ½ ) ώρες εβδομαδιαίως. Με το Ν. 3979/2011 άρθρο 41 και Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Υ10Β/Γ Π.οικ. 108128 ΦΕΚ 2381/26-10-2011 το ωράριο αυξήθηκε από 7 ½ ώρες ημερησίως σε 8 ώρες (40 ώρες εβδομαδιαίως). Με το Ν. 4600/2019 άρθρο 102 το ωράριο των εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας μειώθηκε σε 7 ώρες.
Το ελάχιστο διάστημα ανάπαυσης μεταξύ δυο βαρδιών δεν μπορεί να υπολείπεται των δώδεκα (12) ωρών. Παροχή αξιοπρεπών χώρων ανάπαυσης εντός της δομής.
Το μέγιστο διάστημα νυκτερινής εργασίας δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία βάρδια εβδομαδιαίως.
Υποχρεωτικά δύο ρεπό την εβδομάδα.
Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας είναι 37,5 ώρες. Συγκροτείται Επιτροπή Υπουργείου- ΠΟΕΔΗΝ για να διερευνήσει τους κλάδους και τους χώρους που μπορεί να το εβδομαδιαίο πρόγραμμα να είναι 35 ώρες.
Η αρμοδιότητα του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) επεκτείνεται στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας για το προσωπικό που εργάζεται με μόνιμη σχέση εργασίας.
Στο προσωπικό των υπηρεσιών που απαιτείται, εξασφαλίζεται η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, ειδών ένδυσης και υπόδησης.
Στην περίπτωση φθοράς των μέσων ατομικής προστασίας με ευθύνη της υπηρεσίας υπάρχει αντικατάσταση.
Επιπλέον μέσα Ατομικής Προστασίας μπορεί να καθορίζονται και χορηγούνται μετά από πρόταση του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας.
Συγκροτείται κοινή επιτροπή ανάμεσα στην ΠΟΕΔΗΝ, το Υπ. Υγείας και το ΕΛΙΝΥΑΕ προκειμένου να καθοριστούν με ακρίβεια οι προδιαγραφές, η ποσότητα και ο χρόνος χορήγησης των μέσων ατομικής προστασίας σε κάθε κατηγορία του προσωπικού. Η επιτροπή καταλήγει σε πόρισμα το οποίο θα ενσωματωθεί σε Υπ. απόφαση που θα καθορίζει στο μέλλον με λεπτομέρεια τις παροχές σε στολές και μέσα Ατομικής Προστασίας».
6. Ειδική άδεια
Η ειδική άδεια του άρθρου 105 του νόμου 2071/92 και του Ν. 4600/2018 άρθρο 99 προσαυξάνονται στους ήδη δικαιούχους και επεκτείνεται στο σύνολο του προσωπικού των δημοσίων Νοσοκομείων, Ιδρυμάτων και Πρωτοβάθμιων Μονάδων ανάλογα την ειδικότητα. Οι ημέρες (έως 10) προσδιορίζονται ανάλογα τη βαρύτητα και τα ωράρια εργασίας.
Επέκταση και στις Πρωτοβάθμιες Μονάδες στα αντίστοιχα τμήματα.
7. Άδειες
Οι άδειες που είναι θεσμοθετημένες στον Υπαλληλικό Κώδικα επεκτείνονται στο προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης που τώρα εναρμονίζονται με τις Συλλογικές Συμβάσεις της ΓΣΕΕ ενώ εργάζονται με μισθολογικό και υπηρεσιακό καθεστώς του Δημοσίου.
Διασφάλιση της έγκαιρης χορήγησης των κανονικών και ειδικών αδειών (που άλλωστε αποτελούν βασικό όρο υγείας και ασφάλειας.
Άδεια τοκετού – απομάκρυνση εγκύων από τμήματα – Διευκολύνσεις – Ωράρια
Στις έγκυες που εργάζονται σε ιατρικά τμήματα, νοσηλευτικά τμήματα, στις τεχνικές υπηρεσίες, στα τμήματα Πληροφορικής, στα μαγειρεία, στην καθαριότητα, εργαστήρια και γενικότερα σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης χορηγείται άδεια με αποδοχές μέχρι τον τοκετό.
Οι εργαζόμενες μητέρες μέχρι τα ανήλικα παιδιά να φτάσουν στην ηλικία των 4 ετών, δεν εργάζονται σε νυκτερινή βάρδια. Με ευθύνη των προϊσταμένων και ανάλογα με τις δυνατότητες λαμβάνονται υπόψη τα αιτήματα των εργαζόμενων μητέρων με ανήλικα παιδιά στη διαμόρφωση του προγράμματος εργασίας.
Κατασκηνώσεις για παιδιά – Παιδικοί Σταθμοί
Το υπουργείο υγείας σε συνεργασία με την ΠΟΕΔΗΝ προχωρά στην αξιοποίηση χώρων για την ανάπτυξη κατασκηνώσεων για τα παιδιά των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται κοινή επιτροπή ανάμεσα στο Υπ. Υγείας και την ΠΟΕΔΗΝ προκειμένου να αναζητηθούν οι κατάλληλοι χώροι και να καθοριστούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας των κατασκηνώσεων. Τα αποτελέσματα της επιτροπής ενσωματώνονται στην παρούσα συλλογική σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Το Υπ. Υγείας σε συνεργασία με τις διοικήσεις των νοσοκομείων προχωρά στην ίδρυση βρεφικών σταθμών για την διευκόλυνση των εργαζομένων στα Νοσοκομεία. Προωθεί ρύθμιση για την υποχρεωτική τοποθέτηση των παιδιών των εργαζομένων στην υγεία, στους δημοτικούς βρεφικούς σταθμούς.
8. Ασφαλιστικά – Ένταξη στα ΒΑΕ
Με Υπουργική Απόφαση αρ.φύλλου 10221/014 26816/929 «Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες» του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΦΕΚ2778/2.12.2011, καθορίστηκαν οι Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες.
Στους Δημοσίους Υπαλλήλους που εργάζονται σε Επαγγέλματα που χαρακτηρίστηκαν Βαρέα και Ανθυγιεινά με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση, χορηγείται το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας του Ν.4024/2011 άρθρο 15 (Ενιαίο μισθολόγιο), όπως καθορίστηκε στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 465/24.2.2012.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3865/2010 οι νεοδιοριζόμενοι στο Δημόσιο από 1-1-2011, εντάσσονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα του ΙΚΑ. Ως εκ τούτω οι Υγειονομικοί και Προνοιακοί υπάλληλοι που εργάζονται στα εν λόγω επαγγέλματα δικαιούνται σύνταξη με βάση τις διατάξεις των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3865/2010 άρθρο 2 (21/7/2010) οι Τακτικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι που υπηρετούσαν ή θα προσλαμβάνονταν μέχρι 31/12/2010 είχαν το δικαίωμα προαιρετικής ένταξης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Αυτό δεν έλυσε το ζήτημα της ένταξης στα ΒΑΕ καθ’ ότι τα έτη ασφάλισης του Δημοσίου θα ήταν εκτός ΒΑΕ και με διαδοχική ασφάλιση.
Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζονται με τις διατάξεις των Νόμων 3863/2011 και 4093/2012.
Με 15 έτη ασφάλισης εκ των οποίων 12 έτη στα ΒΑΕ και εξ αυτών 3,3 έτη την τελευταία 13ετία από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την αίτηση συνταξιοδότησης, δικαιούνται σύνταξη 62 ετών.
Ταυτόχρονα με τους Ν.3863/2010 και 4093/2012 στους εργαζόμενους στα ΒΑΕ ισχύουν τα μεταβατικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με 35ετία (δικαίωμα συνταξιοδότησης 55 έως 62 ετών, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης 2010 έως 2015). Σας παραθέτουμε τους σχετικού πίνακες.
Επίσης ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έχουν εργαζόμενοι στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας που έχουν διατηρήσει με ειδικές διατάξεις ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ.
Με το Ν.3660/2008 ΦΕΚ 78/7.5.2008 σε συνδυασμό με το Ν.3865/2010 άρθρο 6 παρ.8 καθορίστηκαν συνταξιοδοτικά θέματα των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Όσοι εργάζονται σε Επαγγέλματα Βαρέα και Ανθυγιεινά, με 15 έτη υπηρεσίας, εκ των οποίων 12 έτη αποκλειστικά στα εν λόγω επαγγέλματα, εκ των οποίων τα 3 έτη τουλάχιστον τα τελευταία δεκατρία (13) έτη πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, δικαιούνται σύνταξη 58 ετών οι άνδρες και οι γυναίκες 53 ετών που σταδιακά ανέβηκε στο 58ο έτος (2011 54ετών, 2012 56 ετών, 2013 58 ετών, εξομοίωση με τους άνδρες)
Με τους Ν. 4336/2015, 4337/2015, Ν. 4387/2016 τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους οι ενταγμένοι εργαζόμενοι στα ΒΑΕ εξαιρέθηκαν από τις δυσμενείς συνταξιοδοτικές αλλαγές (αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης).
Ζητάμε την συνταξιοδοτική ΕΝΤΑΞΗ στα ΒΑΕ των Υγειονομικών και Προνοιακών υπαλλήλων που υπηρετούν στα ΒΑΕ τα οποία προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση και είναι αποκλεισμένοι επειδή διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο.
Ταυτόχρονα ο χρόνος που έχει διανυθεί στα εν λόγω Επαγγέλματα επιβάλλεται να θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος στα ΒΑΕ, χωρίς προϋποθέσεις και επιβαρύνσεις.
Ζητάμε την ένταξή στα ΒΑΕ, καθότι είναι αδύνατον οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υγεία, το ΕΚΑΒ και την Πρόνοια στα εν λόγω επαγγέλματα, να παρέχουν ασφαλείς υπηρεσίες σε ηλικία άνω των 58 ετών, όπως διαμορφώθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με τους Ν.4336/2015, 4337/2015.
Εργαζόμαστε σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης και δικαιούμαστε ίση μεταχείριση όπως προβλέπει το Σύνταγμα της Χώρας.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΒΑΕ
Με το Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016) άρθρο 4 οι Δημόσιοι Υπάλληλοι από 1/1/2017 υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (ΕΦΚΑ).
Στο άρθρο 15 «Χρόνος Ασφάλισης» παρ. 1γ του Ν. 4387/2016 ορίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία στους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους στον ΕΦΚΑ, ορίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης. Ως εκ τούτω οι Επαγγελματίες Υγείας και Πρόνοιας με ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο (Γ.Λ.Κ.) που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, δικαιούνται την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, όπως συμβαίνει με τους Επαγγελματίες με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ.
Στο άρθρο 19 «Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης» παρ. 2 του Ν. 4387/2016 ορίζεται ότι η Υπηρεσία του ΕΦΚΑ που απονέμει κατά το ανωτέρω τη σύνταξη, υπολογίζει το ποσό της σύνταξης με βάση το συνολικό χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση του ιδίου και των συμμετεχόντων – εντασσόμενων φορέων, τομέων κλάδων και λογαριασμών.
Ως εκ τούτω θα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημά μας και συνολικά ο χρόνος ασφάλισης να θεωρείται ότι διανύθηκε σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα από τους Υγειονομικούς και Προνοιακούς, Υπαλλήλους και να προσμετράται στα ΒΑΕ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
9. Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας
Με το Ν.4512/17.1.2018 άρθρο 396 με τον οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 18 του Ν.4354/2015 (Α 176) συστήσατε Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση από κοινού με τους συναρμόδιους φορείς βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.
Το έργο της Επιτροπής αναφορικά με το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας είναι:
• Ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους.
• Ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος.
• Η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.
Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει τη γνωμοδότηση για υπαγωγή ειδικοτήτων /κλάδων και χώρων εργασίας που θα καταβάλετε το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου (έως 17 Ιανουαρίου 2019).
Η Επιτροπή συστήθηκε εκτός των άλλων για να προτείνει μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τα οποία είναι αυτονόητα ότι πρέπει να λαμβάνονται και χωρίς να τα προτείνει η Επιτροπή για τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ, τα Κέντρα Υγείας, την Πρόνοια. Μέτρα τα οποία πρέπει να διατίθονται σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα όχι μόνο για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, αλλά και την προστασία της ζωής των Ασθενών.
Εξάλλου στη χώρα μας με στοιχεία του ΟΟΣΑ οι Ασθενείς προσβάλλονται από σοβαρές νοσοκομειακές λοιμώξεις σε τριπλάσιο ποσοστό από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται και στην έλλειψη μέτρων πρόσληψης κινδύνου.
Η λήψη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας είναι σε άλλο πεδίο της Συλλογικής διαπραγμάτευσης. Είναι εξάλλου υποχρέωση του κράτους από τους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, των Προνοιακών Μονάδων, του ΕΚΑΒ να εξασφαλίζουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.
Η έκθεση σε κίνδυνο του προσωπικού είναι μεγάλη. Εκατοντάδες υπάλληλοι προσβάλλονται από λοιμώδη νοσήματα ή άλλα νοσήματα που σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας. Οι Υγειονομικοί, οι Προνοιακοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ εργάζονται σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης και πολλοί πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας διαπιστωμένα από Υγειονομικές Επιτροπές.
Αρκετοί εργαζόμενοι διαθέτουν Γνωματεύσεις από υγειονομικές Επιτροπές ότι πάσχουν από αναπηρία άνω του 67%, αλλά λόγω των περικοπών των συντάξεων δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος συνταξιοδότησης και άλλοι πάσχουν από μυοσκελετικά προβλήματα. Όλοι σχεδόν οι εργαζόμενοι έλαβαν αναρρωτικές άδειες λόγω ασθενειών, οι οποίες σχετίζονται με τη φύση της δουλειάς όπως βεβαιώνουν οι ελεγκτές γιατροί και οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές Επιτροπές.
Η κυβέρνηση προτίθεται το κόστος των όποιων μέτρων πρόσληψης έκθεσης σε κίνδυνο ληφθούν, να ενταχθούν στον ίδιο δημοσιονομικό χώρο που καταβάλλεται το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Αυτό διαφαίνεται σαφώς και από το άρθρο 18 του Ν.4354/2015 καθώς επίσης και από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.
Διαφαίνεται σαφέστατα στο άρθρο 18 του Ν.4354/2015 το οποίο προβλέπει την ευθυγράμμισής του με τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αντικατάστασής του με μέτρα πρόληψης έκθεσης σε κίνδυνο.
Επισημαίνουμε ότι οι εργαζόμενοι στις Δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας και ΕΚΑΒ λαμβάνουν μαζί με το εν λόγω επίδομα 800€ μηνιαίο μισθό. Στην Σουηδία ο μισθός νεοδιόριστων συναδέλφων μας είναι 2.800€, στη Γαλλία 2.700€ στην Μεγάλη Βρετανία 2.600€ μετά τους φόρους. Ως εκ τούτου καμία σύγκριση.
Με το Ν. 4597/28-02-2019 άρθρο 38 δόθηκε παράταση στο εν λόγω Επίδομα έως τέλος του έτους 2019.
Ως εκ τούτων η πρότασή μας για τις αποδεδειγμένες Επικίνδυνες και Ανθυγιεινές συνθήκες που δουλεύουν οι υγειονομικοί, προνοιακοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ είναι αυτονόητη.
• Διπλασιασμός του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σε όλους τους δικαιούχους σε σχέση με το σημερινό καταβαλλόμενο ποσό.
• Ένταξη στην πρώτη κατηγορία του προσωπικού που υπηρετεί στην Ιατρική Υπηρεσία και στα τμήματα επιστασίας των Νοσοκομείων ή αντιστοίχων ειδικοτήτων στο Κέντρο Υγείας, το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια.
• Ένταξη στη γ’ κατηγορία των Διοικητικών Υπαλλήλων οι οποίοι είναι σε επαφή με τους Ασθενείς (ΤΕΠ, κλινικές κλπ)
• Οι Μετακινημένοι υπάλληλοι που απασχολούνται σε εργασίες που χορηγείται το Επίδομα θα πρέπει να το λαμβάνουν.
Το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας προϋπολογίζεται για τα Νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ, τα Κέντρα Υγείας, τις Προνοιακές Μονάδες στα 100εκ. ευρώ κατ’ έτος και με την πρότασή μας διαμορφώνεται στα 200εκ. ευρώ. Αξίζουν οι υπάλληλοι των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ, των Προνοιακών Μονάδων τα 100εκ.ευρώ επιπλέον καθότι κρατάνε όρθιες τις υπηρεσίες σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, με ελάχιστο προσωπικό κάτω των ορίων ασφάλειας και ελάχιστα κονδύλια που δεν καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες.
10. Συνδικαλιστικές άδειες
Πλήρης εφαρμογή του Ν. 1264/82 περί συνδικαλιστικών ελευθεριών (Συνδικαλιστικές άδειες, ελευθερίες, δικαίωμα στην απεργία κλπ). Κατάργηση του Νόμου 4472/2017, που περιορίζει τα Συνδικαλιστικά Δικαιώματα. Επέκταση Συνδικαλιστικών αδειών στα μέλη της Διοίκησης των Σωματείων. Κάλυψη με επιπλέον Συνδικαλιστική άδεια στα συμμετέχοντα μέλη της Διοίκησης σε Συσκέψεις, Συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας.
11. Μισθοί
Αύξηση των Μισθολογικών κλιμακίων του Ν. 4354/2015 κατά 20% και του ωρομισθίου κατά 50% στους εργαζόμενους των Φορέων του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και ΕΚΑΒ.
Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
Ως προς τα ανωτέρω θέματα σας καλούμε να ορίσετε τους εκπροσώπους σας για να διαπραγματευθούμε τους όρους της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) για το έτος 2019, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επίδοσης της παρούσης, στα γραφεία της οργάνωσής μας, (Αριστοτέλους 22) και ειδικότερα σας καλούμε την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι, για την διαπραγμάτευση των όρων της παρούσας εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα είναι οι κ.κ.:
1. Μιχάλης Γιαννάκος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
2. Χρήστος Παπαναστάσης, Γ. Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής
3. Εμμανουήλ Βαρδαβάκης, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
4. Παναγιώτης Παντέλης, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
5. Αναστάσιος Αντωνόπουλος, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
6. Παρασκευή Πασχάλη, Μέλος του Γενικού Συμβουλίου
Στην διαπραγμάτευση θα παρίστανται εκ μέρους της Ομοσπονδίας τεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι της επιλογής μας.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς:
1. Τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 27.
2. Τον Υπουργό Υγείας, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδό ____________ ____________________.
για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22 - 10433 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +30 210 5236094, +30 210 5224604
Fax: +30 210 5234589
Γραμματεία : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ταμείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.