Print Email

Παρεμβάσεις

31.08.2017

Υπόμνημα στην Υπουργό Εργασίας για ένταξη των εργαζομένων στο ΕΣΥ, ΕΚΑΒ και ΠΡΟΝΟΙΑ στα ΒΑΕ

ΑΘΗΝΑ 31/8/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3477

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
κα. Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κυρία Υπουργέ,

Εν όψει της συζήτησης του Νομοσχεδίου στη Βουλή που περιλαμβάνει ασφαλιστικές διατάξεις σας καταθέτουμε την πρότασή μας για ένταξη των εργαζομένων στο ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ, την ΠΡΟΝΟΙΑ στα ΒΑΕ και άλλα Ασφαλιστικά ζητήματα.
Τα έχουμε θέσει κατ’ επανάληψη στην κυβέρνηση χωρίς να δοθούν λύσεις.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ στα ΒΑΕ των εργαζομένων στο ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ και την ΠΡΟΝΟΙΑ
Με Υπουργική Απόφαση αρ.φύλλου 10221/014 26816/929 «Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες» του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΦΕΚ2778/2.12.2011, καθορίστηκαν οι Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες.
Στους Δημοσίους Υπαλλήλους που εργάζονται σε Επαγγέλματα που χαρακτηρίστηκαν Βαρέα και Ανθυγιεινά με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση, χορηγείται το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας του Ν.4024/2011 άρθρο 15 (Ενιαίο μισθολόγιο), όπως καθορίστηκε στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 465/24.2.2012.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3865/2010 οι νεοδιοριζόμενοι στο Δημόσιο από 1-1-2011, εντάσσονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα του ΙΚΑ. Ως εκ τούτω οι Υγειονομικοί και Προνοιακοί υπάλληλοι που εργάζονται στα εν λόγω επαγγέλματα δικαιούνται σύνταξη με βάση τις διατάξεις των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3865/2010 άρθρο 2 (21/7/2010) οι Τακτικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι που υπηρετούσαν ή θα προσλαμβάνονταν μέχρι 31/12/2010 είχαν το δικαίωμα προαιρετικής ένταξης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Αυτό δεν έλυσε το ζήτημα της ένταξης στα ΒΑΕ καθ’ ότι τα έτη ασφάλισης του Δημοσίου θα ήταν εκτός ΒΑΕ και με διαδοχική ασφάλιση.
Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζονται με τις διατάξεις των Νόμων 3863/2011 και 4093/2012.
Με 15 έτη ασφάλισης εκ των οποίων 12 έτη στα ΒΑΕ και εξ αυτών 3,3 έτη την τελευταία 13ετία από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την αίτηση συνταξιοδότησης, δικαιούνται σύνταξη 62 ετών.
Ταυτόχρονα με τους Ν.3863/2010 και 4093/2012 στους εργαζόμενους στα ΒΑΕ ισχύουν τα μεταβατικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με 35ετία (δικαίωμα συνταξιοδότησης 55 έως 62 ετών, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης 2010 έως 2015). Σας παραθέτουμε τους σχετικού πίνακες.
Επίσης ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έχουν εργαζόμενοι στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας που έχουν διατηρήσει με ειδικές διατάξεις ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ.
Με το Ν.3660/2008 ΦΕΚ 78/7.5.2008 σε συνδυασμό με το Ν.3865/2010 άρθρο 6 παρ.8 καθορίστηκαν συνταξιοδοτικά θέματα των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Όσοι εργάζονται σε Επαγγέλματα Βαρέα και Ανθυγιεινά, με 15 έτη υπηρεσίας, εκ των οποίων 12 έτη αποκλειστικά στα εν λόγω επαγγέλματα, εκ των οποίων τα 3 έτη τουλάχιστον τα τελευταία δεκατρία (13) έτη πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, δικαιούνται σύνταξη 58 ετών οι άνδρες και οι γυναίκες 53 ετών που σταδιακά ανέβηκε στο 58ο έτος (2011 54ετών, 2012 56 ετών, 2013 58 ετών, εξομοίωση με τους άνδρες)
Με τους Ν. 4336/2015, 4337/2015, Ν. 4387/2016 τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους οι ενταγμένοι εργαζόμενοι στα ΒΑΕ εξαιρέθηκαν από τις δυσμενείς συνταξιοδοτικές αλλαγές (αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης).
Ως εκ τούτω ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ την συνταξιοδοτική ΕΝΤΑΞΗ στα ΒΑΕ των Υγειονομικών και Προνοιακών υπαλλήλων που υπηρετούν στα ΒΑΕ τα οποία προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση και είναι αποκλεισμένοι επειδή διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο.
Ταυτόχρονα ο χρόνος που έχει διανυθεί στα εν λόγω Επαγγέλματα επιβάλλεται να θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος στα ΒΑΕ, χωρίς προϋποθέσεις και επιβαρύνσεις.
Διεκδικούμε την ένταξή στα ΒΑΕ, καθότι είναι αδύνατον οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υγεία, το ΕΚΑΒ και την Πρόνοια στα εν λόγω επαγγέλματα, να παρέχουν ασφαλείς υπηρεσίες σε ηλικία άνω των 58 ετών, όπως διαμορφώθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με τους Ν.4336/2015, 4337/2015.
Εργαζόμαστε σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης και δικαιούμαστε ίση μεταχείριση όπως προβλέπει το Σύνταγμα της Χώρας.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΒΑΕ
Με το Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016) άρθρο 4 οι Δημόσιοι Υπάλληλοι από 1/1/2017 υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (ΕΦΚΑ).
Στο άρθρο 15 «Χρόνος Ασφάλισης» παρ. 1γ του Ν. 4387/2016 ορίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία στους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους στον ΕΦΚΑ, ορίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης. Ως εκ τούτω οι Επαγγελματίες Υγείας και Πρόνοιας με ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο (Γ.Λ.Κ.) που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, δικαιούνται την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, όπως συμβαίνει με τους Επαγγελματίες με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ.
Στο άρθρο 19 «Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης» παρ. 2 του Ν. 4387/2016 ορίζεται ότι η Υπηρεσία του ΕΦΚΑ που απονέμει κατά το ανωτέρω τη σύνταξη, υπολογίζει το ποσό της σύνταξης με βάση το συνολικό χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση του ιδίου και των συμμετεχόντων – εντασσόμενων φορέων, τομέων κλάδων και λογαριασμών.
Ως εκ τούτω θα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημά μας και συνολικά ο χρόνος ασφάλισης να θεωρείται ότι διανύθηκε σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα από τους Υγειονομικούς και Προνοιακούς, Υπαλλήλους και να προσμετράται στα ΒΑΕ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Με τον Ν. 3865/2010 ΦΕΚ 120/21-7-2010 άρθρο 6 παρ. 12 δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης για κάθε παιδί ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο έτη για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπ’ όψιν για τη θεμελίωση καθώς και την προσαύξηση της σύνταξης, με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει δεκαπενταετή (15 έτη) πραγματική δημόσια υπηρεσία.
Με το Ν. 4387/2016 άρθρο 19 «Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης» η παρ. 2 ορίζει ότι Υπηρεσία του ΕΦΚΑ που απονέμει τη σύνταξή υπολογίζει με βάση το συνολικό χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση του ιδίου και των συμμετεχόντων – εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων, λογαριασμών. Κατόπιν τούτω το αίτημά μας είναι η τροποποίηση του Ν. 3865/2010 άρθρο 6 παρ. 12 ώστε η δυνατότητα αναγνώρισης των παιδιών να δίνεται με την προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει ο υπάλληλος δεκαπενταετή ασφάλιση (15 έτη) στον ΕΦΚΑ (ασφάλιση του ιδίου και των συμμετεχόντων – εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Με το Ν. 3865/2010 άρθρο 17 δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς των σπουδών ως συντάξιμα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών.
Με τα ανωτέρω επιχειρήματα «Αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης για τα παιδιά» αιτούμαστε η δωδεκαετή (12 έτη) υπηρεσία να μετατραπεί σε δώδεκα ασφαλιστικά έτη στον ΕΦΚΑ του ιδίου και των συμμετεχόντων – εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών (άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 4387/2016).
Στο Ν. 3865/2010 άρθρο 17 ορίζεται ότι ο χρόνος σπουδών για τις Μέσες Επαγγελματικές Σχολές εξαγοράζεται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης, εφόσον οι σπουδές πραγματοποιήθηκαν μετά το 17ο έτος της ηλικίας.
Η διάταξη αυτή αποκλείει πολλούς επαγγελματίες καθ’ ότι μετά το τριτάξιο Γυμνάσιο σε ηλικία 15 ή 16 ετών ξεκίνησαν τις σπουδές στις Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές. Ως εκ τούτω το 17ο έτος της ηλικίας πρέπει να τροποποιηθεί στο 15ο έτος της ηλικίας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς σπουδών δύο ετών και σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων με τις ίδιες προϋποθέσεις καθ’ ότι τυπικό προσόν διορισμού σε θέση ΔΕ κατηγορίας είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ο χρόνος πρακτικής άσκησης των Επαγγελματιών Υγείας, ΕΚΑΒ και Πρόνοιας, πρέπει να θεωρείται συντάξιμος χωρίς εξαγορά, αφού κατά την πρακτική άσκηση προσφέρουν πραγματική εργασία. Ως εκ τούτω στο άρθρο 15 «χρόνος ασφάλισης» του Ν. 4387/2016 αίτημά μας είναι να προστεθεί στο χρόνο ασφάλισης (χωρίς εξαγορά), ο χρόνος της πρακτικής άσκησης.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΞΑΓΟΡΑΣ
Με το άρθρο 15 του Ν. 4387/2016 το ποσό της αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης καθορίζεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο, της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη.
Αυτό σημαίνει ότι η μηνιαία εξαγορά από 6,67% στον συντάξιμο μισθό (ΒΜ 31/10/2011 + 140,80) διαμορφώνεται σε 20% επί του συντάξιμου μισθού (τριπλασιάζεται).
Αυτό προκύπτει από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 4387/2016 το οποίο αναφέρει ότι το ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Αίτημά μας είναι οι υπάλληλοι για την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης να επιβαρύνονται μόνο με το 6,67% της εισφοράς του ασφαλισμένου επί των συντάξιμων αποδοχών.
Αίτημά μας είναι η τροποποίηση της εν λόγω διάταξης ώστε το ποσοστό εξαγοράς των πλασματικών ετών ασφάλισης να είναι 6,67% και μετά την 1/1/2017.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Στο άρθρο 8 του Ν. 4387/2016 «Υπολογισμός Σύνταξης» η παρ. 3 ορίζει ότι για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών, που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 2002, έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου και όχι ο τελευταίος ασφαλιστικός μισθός (Β.Μ. 31/10/2011 + 140,80€).
Πρώτη φορά σε ασφαλιστικό Νόμο επιχειρείται επανυπολογισμός των παροχών σε συντάξιμα διανυθέντα έτη ασφάλισης στο Δημόσιο. Το ίδιο συμβαίνει και με την εθνική σύνταξη (άρθρο 7 Ν. 4387/2016). Κανένας ασφαλιστικός νόμος λόγω συνταγματικών περιορισμών δεν έθιξε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, ακόμη και την περίοδο των Μνημονίων, για τα έτη ασφάλισης που διανύθηκαν πριν την ημερομηνία δημοσίευσής τους (Ν. 3232/2004, 3863/2010, 3865/2010, 4093/2012 κ.α.).

Δικαίωμα Σύνταξης των Ανδρών με ανήλικο τέκνο ή ανάπηρη σύζυγο
ή ανάπηρο τέκνο 50 ετών με θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (25ετία) 31/12/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ η οποία δικαιώνει εν δυνάμει άνδρα συνταξιούχο (βρίσκεται σε αναστολή σύνταξης) που εργαζόταν στο Γ.Ν. Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» με πρόσληψη από 1.1.1983 έως 31.12.1992, για χορήγηση Σύνταξης 50 ετών με ανήλικο παιδί, αν και συμπληρώνει 25 έτη Ασφάλισης το έτος 2010 (Διαδοχική Ασφάλιση).
Με το Ν.3865/2010 άρθρο 6 παρ.2βα, 2ββ που αντικαθιστούν το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β παρ.1 του άρθρου 56 του Π.Δ.169/2007 εξισώνονται τα μεταβατικά μειωμένα όρια ηλικίας ανδρών – γυναικών με ανήλικο τέκνο ή ανίκανο τέκνο ή ανίκανο σύζυγο για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) μετά την 1.1.2011.
Για να κάνουν χρήση του εν λόγω δικαιώματος πολλοί ασφαλισμένοι άνδρες αποποιούνται το χρόνο διαδοχικής Ασφάλισης, για να αποφύγουν την θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης (25ετία) 31-12-2010.
Το άρθρο 6 παρ.11του Ν.3865/2010 ορίζει ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου αυτού (εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών – γυναικών λόγω ανήλικου τέκνου ή ανάπηρου συζύγου ή ανάπηρου τέκνου), δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές τις διατάξεις έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του Νόμου αυτού.
Εκ τούτων η ρύθμιση του άρθρου 56 παρ. 1 περιπ.β του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (ΠΔ 169/2007 Α΄210) που θεσπίζει το 50ο έτος ως όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων που είναι μητέρες με ανήλικα τέκνα ή ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%), εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010, δεν ισχύει για τους ΑΝΔΡΕΣ.
Για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, όπως ρητά ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην υπ’ αριθμ. 790/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ είστε υποχρεωμένος με τροπολογία σε Νόμο ή Υπουργική Απόφαση να επεκτείνεται το δικαίωμα και στους άνδρες. Η εν λόγω κατάφορη αδικία μπορεί να στοιχίζει στην κατηγορία αυτή των Ανδρών 17 έτη επιπλέον παραμονής στην εργασία, λόγω της αύξησης των ορίων ηλικίας με τους Ν.4336/2015, Ν.4337/2016 (όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στο μεταβατικό στάδιο 2015 – 2021).
Επίσης πολλοί ασφαλισμένοι για να κάνουν χρήση των εν λόγω διατάξεων (θεμελίωση μετά την 1.1.2011), αναγκάζονται να αποποιηθούν πολλά έτη Διαδοχικής Ασφάλισης, αν και έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα να μειώνονται περαιτέρω οι ούτως ή άλλως πενιχρές συντάξεις, λόγω των Μνημονιακών πολιτικών που ασκείται.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Οι Προνοιακοί Υπάλληλοι που ανήκουν στο ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ του ΙΚΑ δεν λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης.
Με το άρθρο 29 του Ν. 4387/2016 δικαιούνται προκαταβολή σύνταξης, με τη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων μετά την 1/1/2012. Θα πρέπει άμεσα να υπάρξει Νομοθετική ρύθμιση χορήγησης προκαταβολής σύνταξης και στους συνταξιούχους των Προνοιακών Μονάδων που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς το ΙΚΑ.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Αρχεία

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22 - 10433 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +30 210 5236094, +30 210 5224604
Fax: +30 210 5234589
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.