Print Email

Παρεμβάσεις

22.03.2017

Παρέμβαση για την τροποποίηση της Υ.Α. που επανακαθορίζει τα δικαιολογητικά για τις πρόσθετες αμοιβές

ΑΘΗΝΑ 21/03/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2884

ΠΡΟΣ 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κο. ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ
2. ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑ. Φωτίου Θεανώ
ΚΟΙΝ .: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

Κύριοι Υπουργοί,
Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν εγκρίνουν εντάλματα πληρωμής των πρόσθετων αμοιβών των πρώτων μηνών του έτους 2017 (νυκτερινά, αργίες, υπερωρίες), βασιζόμενοι στην Υπουργική Απόφαση Αρ. Φύλλου 17 / 01.12.2017 του Αν. Υπουργού Οικονομικών, στην οποία επανακαθορίζονται τα δικαιολογητικά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή , νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.
Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής δικαιολογητικά.
Τα στοιχεία κάθε δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., Μ.Κ.), τις πραγματοποιηθείσες ώρες υπερωριακής εργασίας κάθε υπαλλήλου, την ωριαία αποζημίωση, το δικαιούμενο ποσό, τις επιμέρους κρατήσεις, το καθαρό πληρωτέο ποσό, υπογεγραμμένα από τους δικαιούχους, καθώς και τα σύνολα των μεικτών και των δικαιουμένων ποσών , των επιμέρους κρατήσεων και του φόρου.
Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και βεβαιώνεται σε αυτήν η εκτέλεση της εργασίας αυτής από τους υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η αποζημίωση , καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των δικαιούχων.
Απόφαση έγκρισης υπερωριακής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο , εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α. 176) και η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό των υπαλλήλων, το σύνολο των ωρών, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του συνεργείου.
Απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας περί συγκρότησης συνεργείου, όπου απαιτείται η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 της παρούσας, στην οποία θα αναφέρεται: ο αριθμός και το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στο συνεργείο υπαλλήλων , η κατηγορία και το Μ.Κ. αυτών, το συνολικό χρονικό διάστημα, καθώς και οι ώρες απασχόλησης για κάθε υπάλληλο, κατά μήνα.
Στην περίπτωση της παρ. Γ του άρθρου 20 του νόμου 4354/15 (Α. 176) κατά την οποία ο αριθμός των ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης , καθώς και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται εκ του νόμου , δεν απαιτείται η έκδοση των αποφάσεων των παρ. 2 και 3 α της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή το οικείο όργανο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο , συντάσσει και υποβάλλει βεβαίωση, στην οποία αναφέρονται όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην οικεία Υπηρεσία , ο φορέας που ανήκουν οργανικά και ο αριθμός των ωρών που απασχολήθηκε κάθε υπάλληλος κατά περίπτωση (υπερωριακή, νυχτερινή , Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία), πέρα από το υποχρεωτικό τους ωράριο.
Υπεύθυνη δήλωση κάθε υπαλλήλου από την οποία να προκύπτει ότι οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές δεν είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης , σύμφωνα με το άρθρο 104, παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς και ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη δεν υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου , σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4354/2015 (Α 176).
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, παύει να ισχύει η αριθ. 2/37190/0026 / 21-6-2001 όμοια (Β915).
Είναι αδύνατον οι υπηρεσίες των Νοσοκομείων να μπορέσουν κάθε μήνα να συλλέγουν όλα αυτά τα δικαιολογητικά , όπως υπογραφές όλων των υπαλλήλων, γνήσια υπογραφής, υπεύθυνες δηλώσεις, εγκρίσεις κατά υπάλληλο κ.α.
Ως εκ τούτω είναι επιβεβλημένη η παρέμβασή σας για εξαίρεση από την εν λόγω Υπουργική Απόφαση των Φορέων του Υπουργείου Υγείας και των Μονάδων της Πρόνοιας .


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Αρχεία

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22 - 10433 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +30 210 5236094, +30 210 5224604
Fax: +30 210 5234589
Γραμματεία : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ταμείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.