Εκτύπωση σελίδας

Ανακοινώσεις

29.03.2022

Η ΠΟΕΔΗΝ προκηρύσσει Απεργία-Αποχή από την Αξιολόγηση του έτους 2021

ΑΘΗΝΑ 29/03/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5847

Η ΠΟΕΔΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζονται οι διαδικασίες διενέργειας της Αξιολόγησης του προσωπικού για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021.
• Από 2/5/2022 έως 27/5/2022 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλει.
• Από 30/5/2022 έως 16/09/2022 ο Αξιολογητής Α΄ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά. Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:
 από 30/5/2022 έως 8/7/2022 ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη Συμβουλευτική Συνέντευξη, συμπληρώνει τα Βασικά Σημεία της Συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλει.
 από 11/07/2022 έως 17/07/2022 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν Απόψεις-Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και την υποβάλει.
 Από 18/07/2022 έως 16/09/2022 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει.
• Από 19/09/2022 έως 31/10/2022 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλει.
• Από 1/11/2022 έως 31/12/2022 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης και προβαίνει στην καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης
Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ προκηρύσσουμε Απεργία – Αποχή από το καθήκον της Αξιολόγησης του έτους 2021.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ